Division of Housing Services

Staff

Chong-Li Jiang
Director
Phone:03-5712121#31606
Chuan-Hung Lin
Assistant
Responsibilities:Camp Housing
Phone:03-5712121#31496
Su-Ju Lo
Technical Specialist
Responsibilities:Procurement
Phone:03-5712121#31499
Nicky Liu
Technical Specialist
Responsibilities:Website Maintain
Phone:03-5712121#31497
Hui-Jen Chiu
Administration Officer
Responsibilities:Dormitory
Phone:03-5712121#31495
Feng-Hui Wen
Administration Officer
Responsibilities:Housing Repairing
Phone:03-5712121#31492
Shih-Pang Chung
Administration Officer
Responsibilities:Taskmaster
Phone:03-5712121#31494
Carolyn Kuan
Responsibilities:Foreign Student Dormitory
Phone:03-5712121#31498
San-Zen Jone
Mechanic
Phone:03-5712121#31493
Gea-Fang Lo
Mechanic
Phone:03-5712121#31494

Carolyn Kuan

Responsibilities:Foreign Student Dormitory Phone:03-5712121#31498

0 comments

Shih-Pang Chung

Administration Officer Responsibilities:Taskmaster Phone:03-5712121#31494

0 comments

San-Zen Jone

Mechanic Phone:03-5712121#31493

0 comments

Gea-Fang Lo

Mechanic Phone:03-5712121#31494

0 comments

Nicky Liu

Technical Specialist Responsibilities:Website Maintain Phone:03-5712121#31497

0 comments

Feng-Hui Wen

Administration Officer Responsibilities:Housing Repairing Phone:03-5712121#31492

0 comments

Hui-Jen Chiu

Administration Officer Responsibilities:Dormitory Phone:03-5712121#31495

0 comments

Su-Ju Lo

Technical Specialist Responsibilities:Procurement Phone:03-5712121#31499

0 comments

Chuan-Hung Lin

Assistant Responsibilities:Camp Housing Phone:03-5712121#31496

0 comments

Chong-Li Jiang

Director Phone:03-5712121#31606

0 comments